Regulamin promocji - Domeny za 5 groszy

§1 Organizator promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Domeny za 5 groszy” jest firma IBE Piotr Stoczewski, z siedzibą w: Warszawa ul. Czarnomorska 17 lok. 95, zwany dalej IBE.

§2 Prawne uregulowania promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej IBE.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna „Domeny za 5 groszy” trwa od 12.01.2008 r. do odwołania. O terminie zakończenia promocji Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia rejestracji domeny za pośrednictwem strony internetowej IBE.
 3. Organizator akcji promocyjnej ma prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie.

§4 Uczestnicy promocji

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne (z wyłączeniem rejestracji domen .firma.pl) lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  1. Dokonają w okresie trwania promocji rezerwacji domeny .pl, funkcjonalnej (np: typu .com.pl) lub regionalnej (np: typu .waw.pl), znajdującej się w puli domen zarządzanych przez NASK lub domeny tematycznej (.firma.pl, .automoto.pl, .trade.pl, .holidays.pl, .handel.com.pl) oraz zamówienia jednego z pakietów hostingowych (Moja poczta, Mini, Standard, Plus),
  2. dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia, nie później jednak niż do siódmego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.
 2. Domeny z końcówką .firma.pl są dostępne tylko dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub opiekunów.
 4. Z udziału w promocji wyłączone są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status registrara), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

§5 Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK) oraz domen tematycznych (.firma.pl, .automoto.pl, .trade.pl, .holidays.pl, .handel.com.pl), zamówionych w okresie trwania promocji, dla których został wykupiony jeden z pakietów hostingowych: Moja poczta, Mini, Standard, Plus.
 2. Wysokość opłat za rejestrację domen w trakcie trwania akcji promocyjnej jest dostępna na stronach internetowych IBE.
 3. Przedłużenie terminu ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 4. Klient przed przeniesieniem domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia rejestracji domeny w IBE na kolejny rok w cenie odpowiadającej kosztowi odnowienia domeny z aktualnego cennika IBE. Dokonanie opłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, zwalnia uczestnika promocji z jakichkolwiek świadczeń na rzecz IBE.
 5. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usług IBE.
 6. Upust w cenie rejestracji domeny otrzymany w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień §5 punktu 4, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz IBE wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość różnicy pomiędzy ceną standardową odnowienia netto a ceną promocyjną netto.

§6 Pozostałe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich współdziałających z nim w wykonaniu zobowiązań wynikających z oferty promocyjnej.
 2. Do umowy pomiędzy Klientem a IBE zastosowanie ma prawo polskie.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a IBE, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby IBE.