Regulamin usługi - Moja poczta

§1 DEFINICJE

 1. Usługodawca – IBE Piotr Stoczewski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Warszawie przy ulicy Czarnomorskiej 17 lok. 95, na podstawie wpisu do ewidencji nr 29503, zwany dalej IBE.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Abonent – podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Domena to alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
 6. Usługa „Moja poczta” polega na udostępnieniu Abonentowi konta poczty elektronicznej o parametrach określonych szczegółowo na stronach WWW IBE.
 7. Transfer – wyznaczony przez IBE i zawarty w specyfikacji określonej usługi ruch na warstwie IP z i do serwera, na którym świadczona jest usługa. W skład ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu http oraz transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.
 8. Spam – wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a IBE o świadczenie usługi „Moja poczta” na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Abonent oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin usługi „Moja poczta”.
 5. Rejestracja domen odbywa się zgodnie z cennikiem oraz regulaminem znajdującym się w dziale Domeny serwisu internetowego ibe.pl.
 6. Zamawiając rejestrację domeny wraz z usługą „Moja poczta” Abonent potwierdza zapoznanie się i akceptację zapisów regulaminu dotyczącego rejestracji domen.
 7. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego IBE przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Abonent mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Abonenta przedstawionego Regulaminu.

§3 AKTYWACJA ORAZ PRZEDŁUŻANIE OKRESU WAŻNOŚCI USŁUG

 1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja Usługi odbywa się za pomocą zamówień składanych poprzez sieć Internet. Usługi są aktywowane na bezpłatny okres próbny wynoszący 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie IBE odnotuje wpłatę pełnej należności za zamówioną usługę na rachunek bankowy, ważność Usługi przedłużana jest do długości opłaconego okresu abonamentowego. Po otrzymaniu wpłaty za zamówioną usługę zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT z adnotacją, że usługę opłacono.
 2. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych podczas zamawiania Usługi.
 3. IBE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy bądź też Usługa wykorzystuje zasoby IBE w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
 4. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na 7 dni. Odnotowanie przez IBE w tym okresie wpłaty pełnej należności za zamówioną usługę na rachunek bankowy spowoduje odblokowanie dostępu do Usług oraz przesłanie faktury VAT z adnotacją, że usługę opłacono. W przypadku braku zapłaty, po okresie 7-dniowej blokady konta, następuje usunięcie z serwerów IBE aktywowanej Usługi wraz z całą zawartością a zamówienie zostaje anulowane.
 5. Na minimum 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, IBE wystawi i prześle pocztą elektroniczną fakturę proforma na kolejny okres abonamentowy. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na 30 dni. Odnotowanie przez IBE w tym okresie wpłaty pełnej należności za Usługę na rachunek bankowy spowoduje odblokowanie dostępu do Usług oraz przesłanie faktury VAT z adnotacją, że usługę opłacono. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie z serwerów IBE Usługi wraz z zawartością i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

§4 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA IBE

 1. IBE zobowiązuje się, by usługa uruchomiona dla Abonenta i przez niego opłacona zgodnie z warunkami umowy, była dostępna przez cały okres trwania umowy. IBE zastrzega sobie możliwość krótkich przerw w świadczeniu usług ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją systemu (wymiana uszkodzonych podzespołów serwera itp.) lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy NASK, nadrzędnych operatorów itp.).
 2. IBE zastrzega prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych usług. Zmiana cen w trakcie trwania umowy nie zobowiązuje Abonenta do uiszczania dodatkowych wpłat, a IBE do zwrotów.
 3. IBE zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
 4. IBE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. niezawinionego przez IBE braku ciągłości świadczenia usługi,
  2. nieprawidłowego użytkowania usługi,
  3. niedotrzymania warunków niniejszej umowy przez Abonenta,
  4. siła wyższa (np. powódź, huragan, itp.),
  5. problemów wynikających z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, inni operatorzy itd.).
 5. W przypadku zawinionego braku dostępu do usługi, trwającego ponad 24 godziny, IBE zobowiązuje się na wniosek Abonenta do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
 6. IBE nie ponosi odpowiedzialności za straty Abonenta wynikłe z powodu: przerwania połączenia, nieotrzymania lub utraty danych na skutek działania czynników zewnętrznych, za informacje pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności. W szczególności IBE nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie i pośrednie wynikające z utraty danych na skutek czynników niezależnych od IBE.
 7. IBE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Abonenta, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Abonenta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią).
 8. IBE nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na kontach Abonenta.
 9. IBE nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych usług spowodowaną parametrami technicznymi urządzeń, oprogramowania lub łącz używanych przez Abonenta.
 10. IBE zastrzega sobie prawo do wysyłania na konta Abonentów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach IBE.
 11. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Abonenta wobec IBE nie może przekraczać kwoty rocznego abonamentu świadczonej usługi.

§5 PRYWATNOŚĆ

 1. IBE zobowiązuje się nie kontrolować informacji przesyłanych przez Abonenta za pośrednictwem urządzeń transmisyjnych.
 2. IBE zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Abonenta informacji na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.
 3. Dane osobowe Abonenta nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w myśl Ustawy z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez IBE w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
 5. Abonent może zgłosić IBE żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu zamówieniowym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Abonenta z serwerów IBE. W takiej sytuacji IBE nie ma obowiązku zwrotu Abonentowi uiszczonych już opłat.
 6. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych podczas zamówienia usługi wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

§6 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ABONENTA

 1. Abonent zamawiając usługę oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje.
 2. Abonent bez względu na narodowość jest zobowiązany do przestrzegania prawa.
 3. Obowiązkiem Abonenta jest powiadamianie IBE o zmianach danych kontaktowych, bilingowych oraz korespondencyjnych.
 4. Abonent zobowiązuje się do dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usług.
 5. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze oraz pliki i informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Abonenta na serwerach IBE, informacji zawierających treści (teksty, obrazy, odnośniki, itp.) sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, pornograficzne, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 7. Abonent nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do usług bez wiedzy i zgody IBE.
 8. Abonent, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału IBE. W razie poniesienia przez IBE jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Abonenta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Abonent zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
 9. IBE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli ten:
  1. w jakikolwiek sposób łamie prawo,
  2. podał nieprawidłowe lub niekompletne dane kontaktowe,
  3. narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe,
  4. działa na szkodę innych Abonentów IBE lub użytkowników sieci Internet a w szczególności, jeśli wysyła lub umożliwia wysyłanie spamu rozumianego jako przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata,
  5. nie została wniesiona opłata za usługę,
  6. został złamany dowolny punkt niniejszej umowy.
 10. W szczególnych przypadkach, w których działanie Abonenta powoduje nadmierne obciążenie infrastruktury IBE mające wpływ na pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, IBE zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń oraz zasobów wykorzystywanych przez usługi Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostaje powiadomiony niezwłocznie wraz z opisem i uzasadnieniem poczynionych kroków.

§7 OPŁATY

 1. Kwoty na fakturach proforma są ustalane na podstawie cennika.
 2. Po odnotowaniu wpłaty pełnej należności za Usługę, IBE wystawi fakturę VAT z datą wpłaty na rachunek..
 3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Abonenta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Abonenta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 4. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi lub konfiguracji systemu komputerowego u Abonenta.
 5. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn., że:
  1. nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
  2. rezygnacja z usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 6. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach dokonywanych przez Abonenta, wszystkie dokonane płatności zostaną zaliczone najpierw na poczet najstarszych, jeszcze nie zapłaconych faktur, także wtedy, gdy kontrahent poda tytuł płatności odwołujący się do faktury późniejszej. Nie ma znaczenia za jakie usługi faktury zostały wystawione.
 7. W razie niedostarczenia lub nieudostępnienia przez IBE faktury za usługi w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem nowego okresu abonamentowego, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie IBE aby uzyskać informację o wysokości należności do uregulowania lub fakturę. W przypadku gdy Abonent zaniecha powiadomienia IBE o niedostarczeniu faktury, odpowiedzialność za wygaśnięcie Usługi spoczywa po stronie Abonenta.
 8. Abonentowi przysługuje prawo do zmiany pakietu „Moja poczta” na pakiet hostingowy „Mini”, „Standard” lub „Plus” wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana zostanie potwierdzona drogą elektroniczną na adres e-mail Abonenta wraz z datą rozpoczęcia uruchomienia nowego pakietu. Zmiana pakietu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeżeli zmiana następuje z pakietu o niższej cenie do pakietu o wyższej cenie, zmiana pakietu na wyższy nastąpi po dokonaniu przez Abonenta dopłaty za różnicę cen pakietów za okres pozostający do wykorzystania abonamentu. W ciągu trwania pierwszego okresu promocyjnego obowiązuje cena promocyjna obecnego pakietu oraz cena promocyjna pakietu o wyższej cenie. Po upływie pierwszego roku promocyjnego obowiązują ceny regularne za odnowienie Usługi. W przypadku zmiany z pakietu o cenie wyższej na niższą, Abonentowi nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy pakietami. W takim wypadku Abonent ma obowiązek zmniejszyć zużycie przyznanych zasobów serwera do ilości mieszczącej się w limitach pakietu, na który ma być dokonana zmiana. Jeśli opisane zmniejszenie zużycia zasobów serwera nie nastąpi do ostatniego dnia upływającego abonamentu, nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się dla obecnego pakietu hostingowego i tak zostanie zafakturowany.

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego jeśli nie nastąpiło uiszczenie opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 2. Abonent może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
 3. IBE zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku IBE zobowiązuje się do wypłacenia kwoty proporcjonalnej do pozostałego okresu opłaconego abonamentu.
 4. IBE zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

§9 FAKTURY VAT

 1. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
 2. Klienci IBE wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany adres email. Taka forma przekazywania faktur VAT jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.1661). Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: biuro(małpa)ibe.pl

§10 SPORY

 1. Abonent może dochodzić roszczeń wobec IBE na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje ze strony Abonenta spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług przez IBE, powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: IBE Piotr Stoczewski, 02-758 Warszawa ul. Czarnomorska 17 lok. 95.
 4. IBE rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej ibe.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z IBE Umów.
 6. Wszelkie nieporozumienia wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd polubowny, którego zasady działania strony określają zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.