Regulamin IBE.pl

Niniejszy dokument określa zakres odpowiedzialności oraz sposób korzystania z usług firmy IBE.
Klienci IBE będą nazywani w dalszej części dokumentu Abonentami.

§1 DEFINICJE

 1. Operator – IBE Piotr Stoczewski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Warszawie przy ulicy Czarnomorskiej 17 lok. 95, na podstawie wpisu do ewidencji nr 29503, zwany dalej IBE.
 2. Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 3. Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 4. Konsument w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Domena to alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
 6. Domena tematyczna IBE – domena z końcówką oferowaną w sieci IBE: .firma.pl, .automoto.pl, .trade.pl, .holidays.pl, .handel.com.pl zwana w dalszej części regulaminu oraz na stronach internetowych ibe.pl jako „Domena tematyczna”.
 7. Usługa:
  • usługa świadczona przez IBE na rzecz Abonenta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, w szczególności w zakresie rejestracji Domen tematycznych oraz usług hostingowych lub
  • usługa pośredniczenia przez IBE w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Abonenta, w szczególności w zakresie pośredniczenia przy rejestracji domeny na rzecz Abonenta wraz z towarzyszącą obsługą administracyjną i techniczną.
 8. Specyfikacja usługi – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.
 9. Rejestracja usługi – wypełnienie przez Abonenta formularza zamówienia i wysłanie go do IBE oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu świadczenia usług.
 10. Rejestracja domeny oznacza dodanie domeny z serwerami nazw w głównej strefie odpowiadającej danej końcówce domeny.
 11. Rejestracja Domeny tematycznej polega na wpisaniu danych abonenta w systemie IBE.
 12. Transfer danych – wyznaczony przez IBE i zawarty w specyfikacji określonej usługi limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego danego Abonenta. W skład transferu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu http oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP użytkownika), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Abonenta.

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Dokonanie pierwszej zapłaty za usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. W przypadku usług oferowanych w promocji, Abonent poprzez wniesienie opłaty za tego typu usługę, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu danej Promocji oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji usługi w sieci IBE należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.
 4. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego IBE przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Abonent mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Abonenta przedstawionego Regulaminu.
 5. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się za pomocą zamówień składanych poprzez sieć Internet.
 6. Abonent zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas zamawiania Usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Abonenta nie są prawdziwe lub kompletne, IBE ma prawo usunąć Usługę i wypowiedzieć tym samym wszystkie umowy łączące IBE z Abonentem. Jeśli podjęcie kontaktu z Abonentem nie jest możliwe w wyniku podania przez Abonenta nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych, informacje przekazane przez IBE uważa się za doręczone.
 7. IBE zastrzega prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych usług.
 8. Zmiana cen w trakcie trwania umowy nie zobowiązuje Abonenta do uiszczania dodatkowych wpłat, a IBE do zwrotów.
 9. Kwoty na fakturach proforma są ustalane na podstawie cennika IBE.

§3 USŁUGI HOSTINGOWE.

 1. Usługi hostingowe są aktywowane na bezpłatny okres próbny wynoszący 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie IBE odnotuje wpłatę pełnej należności za zamówioną usługę na rachunek bankowy, ważność Usługi przedłużana jest do długości opłaconego okresu abonamentowego.
 2. IBE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy bądź też Usługa wykorzystuje zasoby IBE w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
 3. Po złożeniu zamówienia Abonent otrzyma od IBE pocztą elektroniczną fakturę proforma.
 4. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na 7 dni. Odnotowanie przez IBE w tym okresie wpłaty pełnej należności za zamówioną usługę na rachunek bankowy spowoduje odblokowanie dostępu do Usług oraz przesłanie faktury VAT w ciągu 7 dni. W przypadku braku zapłaty, po okresie 7-dniowej blokady konta, następuje usunięcie z serwerów IBE aktywowanej Usługi wraz z całą zawartością a zamówienie zostaje anulowane.
 5. Na minimum 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, IBE wystawi fakturę proforma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na 30 dni. Odnotowanie przez IBE w tym okresie wpłaty pełnej należności za Usługę na rachunek bankowy spowoduje odblokowanie dostępu do Usług oraz przesłanie faktury VAT w ciągu 7 dni. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie z serwerów IBE Usługi wraz z zawartością i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

§4 USŁUGI REJESTRACJI DOMEN

 1. Abonent udziela IBE pełnomocnictwa do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych. Jeżeli dany Rejestrator domen wymaga bezpośredniej rejestracji domeny przez Abonenta, IBE niezwłocznie zawiadomi o tym Abonenta.
 2. Po złożeniu zamówienia na rejestrację domeny Abonent otrzyma od IBE pocztą elektroniczną fakturę pro forma, zawierającą zamówione usługi i opiewającą na kwotę zgodną z cennikiem IBE.
 3. Jeżeli IBE w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia nie odnotuje przelewu, zamówienie zostanie anulowane.
 4. Odnotowanie przelewu na kwotę zgodną z fakturą proforma na koncie bankowym IBE spowoduje rejestrację domeny na odpowiedni okres. IBE zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni.
 5. Na minimum 30 dni od daty wygaśnięcia opłaconej usługi, Abonent otrzyma pocztą elektroniczną fakturę proforma za kolejny okres abonamentowy. W przypadku braku wpłaty, do czasu wygaśnięcia usługi Abonent może być informowany o płatności poprzez pocztę elektroniczną.
 6. Opłata za odnowienie domeny powinna wpłynąć na rachunek bankowy IBE nie później niż na 72 godziny przed upływem dotychczas opłaconego abonamentu. IBE nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku przekroczenia tego terminu płatności związanego z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.
 7. Dokonanie wpłaty na konto bankowe IBE jest równoznaczne z przedłużeniem usługi.
 8. Po odnotowaniu wpłaty zgodnie z fakturą proforma, IBE odpowiednio przedłuży usługę i w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT.
 9. W przypadku braku płatności za odnowienie domeny przed datą jej wygaśnięcia, domena zostaje automatycznie zablokowana a następnie jest usuwana i trafia do puli domen wolnych. Szczegółowa procedura jest zależna od regulaminów rejestratorów poszczególnych typów domen.
 10. IBE nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z przeciążeniami systemu wyszukiwawczego.
 11. Abonent ma prawo do rezygnacji z utrzymywania domeny, jednak nie przysługuje mu prawo do zwrotu opłaconej kwoty za rejestracje domeny.
 12. W przypadku nieudanej rejestracji domeny, IBE zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty na konto Abonenta.
 13. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Abonenta wobec IBE nie może przekraczać kwoty rejestracji domeny.
 14. IBE odmówi świadczenia Usługi reprezentacji Abonenta przed Rejestratorem domen w przypadku gdy:
  1. nazwa domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. Abonent poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,
  4. nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
  5. wniosek o rejestrację domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia.
 15. Abonent ma pełne prawo dysponowania domeną. IBE zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania Domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów dostępnych on-line za podaniem danych autoryzacyjnych.
 16. IBE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub wyrejestrowanie domeny wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
  2. rejestrację Domeny w złej wierze,
  3. zgłoszenie roszczeń do danej Domeny przez inny podmiot.
 18. Czynności związane z zarządzaniem domeną dokonywane są bezpłatnie.
 19. Wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem pełnomocnictwa do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem domen, chyba że strony postanowią inaczej.
 20. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
  1. wyrejestrowania domeny,
  2. odwołania pełnomocnictwa przez Abonenta, w szczególności w następstwie upoważnienia innego podmiotu, posiadającego stosowne uprawnienia i możliwości do wykonywania działań o zakresie odpowiadającym dotychczasowemu pełnomocnictwu IBE lub przekazanie ich bezpośrednio Rejestratorowi domen,
  3. wypowiedzenia pełnomocnictwa przez IBE.
 21. Abonent nazwy domeny wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie czynności obsługi technicznej i administracyjnej nazwy domeny. Zgoda jest udzielana uprawnionemu partnerowi NASK (partnerowi z którym NASK zawarła Porozumienie o współpracy w zakresie obsługi technicznej i administracyjnej rejestracji i utrzymywania nazw domen oraz opcji na rejestrację nazwy domeny) na dokonywanie wobec Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jbr (dalej: „NASK”) wszelkich czynności dotyczących obsługi technicznej i administracyjnej nazwy domeny utrzymywanej przez NASK, a w szczególności: zmianę abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny.

§5 USŁUGI REJESTRACJI DOMEN TEMATYCZNYCH

 1. Po złożeniu zamówienia na rejestrację Domeny tematycznej Abonent otrzyma od IBE pocztą elektroniczną fakturę pro forma, zawierającą zamówione usługi i opiewającą na kwotę zgodną z cennikiem IBE.
 2. Jeżeli IBE w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia nie odnotuje przelewu, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Odnotowanie przelewu na kwotę zgodną z fakturą proforma na koncie bankowym IBE spowoduje rejestrację Domeny tematycznej w systemie IBE na odpowiedni okres. IBE zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni.
 4. Na minimum 30 dni od daty wygaśnięcia opłaconej usługi, Abonent otrzyma pocztą elektroniczną fakturę proforma za kolejny okres abonamentowy. W przypadku braku wpłaty, do czasu wygaśnięcia usługi Abonent może być informowany o płatności poprzez pocztę elektroniczną.
 5. Dokonanie wpłaty na konto bankowe IBE jest równoznaczne z przedłużeniem usługi.
 6. Po odnotowaniu wpłaty zgodnie z fakturą proforma, IBE odpowiednio przedłuży usługę i w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT.
 7. W przypadku braku płatności za odnowienie Domeny tematycznej przed końcem obecnego abonamentu, rozpoczyna się proces wygasania i trwa przez 14 dni. W tym czasie nie jest ona dostępna do rejestracji ale nie jest również dostępna dla dotychczasowego Abonenta. W czasie wygasania Domeny tematycznej możliwe jest dokonanie wpłaty i przedłużenie umowy. Brak wpłaty do końca okresu wygasania powoduje, że zostaje ona usunięta z systemu IBE i staje się dostępna do ponownej rejestracji.
 8. IBE ma prawo do blokady lub całkowitego usunięcia Domeny tematycznej sugerującej poprzez nazwę, że należy ona do serwisu IBE, np. admin.firma.pl, office.firma.pl itd.
 9. Zabronione jest dodawanie w panelu klienta Domen tematycznych, które nie zostały zamówione i opłacone.
 10. Zabronione jest dodawanie w panelu klienta jako aliasów Domen tematycznych, które nie zostały zamówione i opłacone.
 11. Abonent może dokonać Cesji praw do Domeny tematycznej, poprzez wskazanie innego Abonenta, który wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego Abonenta wynikające z Umowy. Cesja praw do Domeny tematycznej jest wykonywana zgodnie z procedurą opisaną na stronach ibe.pl.
 12. Transfer Domeny tematycznej do innego rejestratora nie jest możliwy. Jedynym rejestratorem Domen tematycznych jest IBE.
 13. Zmiana delegacji Domeny tematycznej na serwery inne niż IBE nie jest możliwa. W celu uruchomienia obsługi hostingowej dla Domeny tematycznej należy skorzystać w tym zakresie z oferty IBE.
 14. IBE nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe błędne wskazania wyszukiwarki Domen tematycznych związane z przeciążeniami systemu wyszukiwawczego.
 15. Abonent ma prawo do rezygnacji z utrzymywania Domeny tematycznej, jednak nie przysługuje mu prawo do zwrotu opłaconej kwoty za jej rejestrację.
 16. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Abonenta wobec IBE nie może przekraczać kwoty rejestracji Domeny tematycznej.
 17. IBE odmówi rejestracji Domeny tematycznej w przypadku gdy:
  1. nazwa Domeny tematycznej jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. w stosunku do nazwy Domeny tematycznej prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. Abonent poda nieprawidłową składnię Domeny tematycznej, niepełne lub nieprawdziwe dane,
  4. wniosek o rejestrację Domeny tematycznej jest niekompletny i wymaga uzupełnienia.
 18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub wyrejestrowanie Domeny tematycznej wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
  2. rejestrację Domeny tematycznej w złej wierze,
  3. zgłoszenie roszczeń do danej Domeny tematycznej przez inny podmiot.
 19. Domeny z końcówką .firma.pl są dostępne tylko dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.
 20. Aby zamówić rejestrację domeny z końcówką .firma.pl podmiot zobowiązany jest do podania swoich danych oraz numerów NIP i REGON, na podstawie których system potwierdzi możliwość zakupu usługi.
 21. W przypadku ujawnienia podania przez podmiot fałszywych danych w celu podszycia się pod firmę i zamówienia domeny z końcówką .firma.pl, zakupione usługi zostaną anulowane. Uiszczone przez podmiot opłaty za usługę nie zostaną zwrócone.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ IBE

 1. IBE zobowiązuje się, by usługa uruchomiona dla Abonenta i przez niego opłacona zgodnie z warunkami umowy, była dostępna przez cały okres trwania umowy. IBE zastrzega sobie możliwość krótkich przerw w świadczeniu usług ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją systemu (wymiana uszkodzonych podzespołów serwera itp.) lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy TP SA, NASK, nadrzędnych operatorów itp.).
 2. IBE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. niezawinionego przez IBE braku ciągłości świadczenia usługi,
  2. nieprawidłowego użytkowania usługi,
  3. niedotrzymania warunków niniejszej umowy przez Abonenta,
  4. siła wyższa (np. powódź, huragan, itp.)
  5. problemów wynikających z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, inni operatorzy itd.).
 3. W przypadku zawinionego braku dostępu do usługi hostingowej, trwającego ponad 24 godziny, IBE zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
 4. IBE nie ponosi odpowiedzialności za straty Abonenta wynikłe z powodu: przerwania połączenia, nieotrzymania lub utraty danych na skutek działania czynników zewnętrznych, za informacje pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantuje ich wiarygodności. W szczególności IBE nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie i pośrednie wynikające z utraty danych na skutek czynników niezależnych od IBE.
 5. IBE nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Abonenta, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Abonenta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią).
 6. IBE nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na kontach Abonenta.
 7. IBE nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Abonentowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań IBE, za które ponosi odpowiedzialność.
 8. IBE nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych usług spowodowaną parametrami technicznymi urządzeń, oprogramowania lub łącz używanych przez Abonenta.
 9. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, IBE zobowiązuje się do poinformowania o tym Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

§7 PRYWATNOŚĆ

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.
 4. IBE zastrzega sobie prawo do wysyłania, na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej, wiadomości związanych z funkcjonowaniem Usług oraz komunikatów o działaniach IBE, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy
 5. O ile Abonent wyraził osobną zgodę IBE zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej informacji handlowych
 6. IBE zobowiązuje się nie kontrolować informacji przesyłanych przez Abonenta za pośrednictwem urządzeń transmisyjnych.
 7. IBE zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Abonenta informacji na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.
 8. O ile Abonent nie zgłosi zastrzeżenia, IBE ma prawo do opublikowania podstawowych danych Abonenta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej IBE.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

 1. Abonent bez względu na narodowość jest zobowiązany do przestrzegania prawa.
 2. Abonent zobowiązuje się do dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usług.
 3. Obowiązkiem Abonenta jest powiadamianie IBE o zmianach danych kontaktowych, bilingowych oraz korespondencyjnych.
 4. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za oprogramowanie zawarte na jego komputerze oraz pliki i informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu.
 5. Zabronione jest umieszczanie przez Abonenta na serwerach IBE, informacji zawierających treści (teksty, obrazy, odnośniki, itp.) sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, pornograficzne, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 6. Abonent nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do usług bez wiedzy i zgody IBE.
 7. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie Właścicielowi danej usługi.
 8. Abonent, aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału IBE. W razie poniesienia przez IBE jakiejkolwiek szkody, na skutek naruszenia przez Abonenta używaniem nazwy Usługi praw osób trzecich, Abonent zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
 9. W przypadku decyzji Sądu stwierdzającej, iż Abonent naruszył prawa podmiotu trzeciego poprzez Rejestrację Domeny lub Rejestrację Domeny tematycznej, IBE ma prawo do wypowiedzenia Umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym w momencie otrzymania zawiadomienia o wyroku Sądu, potwierdzającego wyżej wymienione naruszenie.
 10. IBE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli ten:
  1. w jakikolwiek sposób łamie prawo,
  2. Abonent podał nieprawidłowe lub niekompletne dane kontaktowe,
  3. narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe,
  4. działa na szkodę innych Abonentów IBE lub użytkowników sieci Internet a w szczególności, jeśli wysyła lub umożliwia wysyłanie spamu rozumianego jako przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata,
  5. nie została wniesiona opłata za usługę,
  6. został złamany dowolny punkt niniejszej umowy.
 11. W szczególnych przypadkach, w których działanie Abonenta powoduje nadmierne obciążenie infrastruktury IBE mające wpływ na pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, IBE zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń zasobów wykorzystywanych przez usługi Abonenta włącznie z zawieszeniem i usunięciem konta klienta bez zwrotu wpłaconych należności. O ograniczeniu Abonent zostaje powiadomiony wraz z opisem i uzasadnieniem poczynionych kroków.

§9 OPŁATY

 1. Po odnotowaniu wpłaty pełnej należności za Usługę, IBE wystawi fakturę VAT z datą wpłaty na rachunek.
 2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Abonenta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Abonenta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 3. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Abonenta.
 4. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn., że:
  1. Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
  2. Rezygnacja z usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 5. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach dokonywanych przez Abonenta, wszystkie dokonane płatności zostaną zaliczone najpierw na poczet najstarszych, jeszcze nie zapłaconych faktur, także wtedy, gdy kontrahent poda tytuł płatności odwołujący się do faktury późniejszej. Nie ma znaczenia za jakie usługi faktury zostały wystawione.
 6. W razie niedostarczenia lub nie udostępnienia przez IBE faktury za usługi (w szczególności za rejestrację domeny) w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem nowego okresu abonamentowego, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie IBE aby uzyskać informację o wysokości należności do uregulowania lub fakturę. W przypadku gdy Abonent zaniecha powiadomienia IBE o niedostarczeniu faktury, odpowiedzialność za wygaśnięcie domeny spoczywa po stronie Abonenta.
 7. Abonentowi przysługuje prawo do zmiany pakietu hostingowego wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana zostanie potwierdzona drogą elektroniczną na adres e-mail Abonenta wraz z datą rozpoczęcia uruchomienia nowego pakietu. Zmiana pakietu hostingowego nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeżeli zmiana następuje z pakietu o niższej cenie do pakietu o wyższej cenie, zmiana pakietu na wyższy nastąpi po dokonaniu przez Abonenta dopłaty za różnicę cen pakietów za okres pozostający do wykorzystania abonamentu. W ciągu trwania pierwszego okresu promocyjnego obowiązuje cena promocyjna obecnego pakietu oraz cena promocyjna pakietu o wyższej cenie. Po upływie pierwszego roku promocyjnego obowiązują ceny regularne za odnowienie Usługi. W przypadku zmiany z pakietu o cenie wyższej na niższą, Abonentowi nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy pakietami. W takim wypadku Abonent ma obowiązek zmniejszyć zużycie przyznanych zasobów serwera do ilości mieszczącej się w limitach pakietu, na który ma być dokonana zmiana. Jeśli opisane zmniejszenie zużycia zasobów serwera nie nastąpi do ostatniego dnia upływającego abonamentu, nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się dla obecnego pakietu hostingowego i tak zostanie zafakturowany.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego jeśli nie nastąpiło uiszczenie opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
 2. Abonent może odstąpić od Umowy w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
 3. IBE zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku IBE zobowiązuje się do wypłacenia kwoty proporcjonalnej do pozostałego okresu opłaconego abonamentu.
 4. IBE zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.

§11 PODPIS NA FAKTURZE VAT

 1. Abonent upoważnia IBE do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
 2. Abonenci IBE wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na wskazany adres email. Taka forma przekazywania faktur VAT jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.1661).
  Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: biuro(małpa)ibe.pl

§12 SPORY

 1. Abonent może dochodzić roszczeń wobec IBE na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Wszelkie reklamacje ze strony Abonenta spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług przez IBE, powinny być wysyłane w formie mailowej na adres biuro(małpka)ibe.pl
 4. IBE rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej IBE i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z IBE Umów.
 6. Wszelkie nieporozumienia wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd polubowny, którego zasady działania strony określają zgodnie z obowiązującymi przepisami.