REGULAMIN PROMOCJI - Tani hosting na start

§1 Organizator promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Tani hosting na start” jest firma IBE Piotr Stoczewski, z siedzibą w: Warszawa ul. Czarnomorska 17 lok. 95, zwany dalej IBE.

§2 Prawne uregulowania promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej IBE.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna „Tani hosting na start” trwa od 02.06.2023 r. do odwołania.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia pakietu hostingowego za pośrednictwem strony internetowej IBE.pl.
 3. Organizator akcji promocyjnej ma prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie.

§4 Uczestnicy

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  1. dokonają zamówienia poprzez wypełnienie i przesłanie poprzez sieć Internet, odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie IBE.pl,
  2. dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówioną usługę, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.

§5 Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy pakietów hostingowych Mini, Standard oraz Plus:
  1. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  2. opłaconych jednorazowo na okres roku.
 2. W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto Mini, Standard lub Plus, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia do IBE, wskazują chęć udziału w promocji. Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione konto upoważnia uczestnika promocji do uzyskania zniżki w abonamencie do wysokości określonej na stronie IBE.pl.
 3. Przedłużenie ważności konta zarejestrowanego w ramach promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika dostępnego na stronie IBE.pl.
 4. Użytkowanie konta zarejestrowanego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie IBE.
 5. Zamawiane w ramach promocji pakiety hostingowe posiadają parametry zgodne z zawartymi w ofercie.
 6. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na pakiety hostingowe Mini, Standard oraz Plus.
 7. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§6 Pozostałe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich współdziałających z nim w wykonaniu zobowiązań wynikających z oferty promocyjnej.
 2. Do umowy pomiędzy Klientem a IBE zastosowanie ma prawo polskie.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a IBE, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby IBE.