REGULAMIN PROMOCJI - Moja poczta na start

§1 Organizator promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Moja poczta na start” jest firma IBE Piotr Stoczewski, z siedzibą w: Warszawa ul. Czarnomorska 17 lok. 95, zwany dalej IBE.

§2 Prawne uregulowania promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej IBE.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna „Moja poczta na start” trwa od 02.06.2023 r. do odwołania.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia konta e-mail w pakiecie Moja poczta za pośrednictwem strony internetowej IBE.pl.
 3. Organizator akcji promocyjnej ma prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie.

§4 Uczestnicy

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  1. dokonają zamówienia poprzez wypełnienie i przesłanie poprzez sieć Internet, odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie IBE.pl,
  2. dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.

§5 Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy konta e-mail w pakiecie Moja poczta:
  1. zarejestrowanego w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  2. opłaconego jednorazowo na okres roku.
 2. W trakcie trwania promocji rejestrujący konto e-mail w pakiecie Moja poczta, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia do IBE, wskazują chęć udziału w promocji. Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione konto upoważnia uczestnika promocji do uzyskania zniżki w abonamencie do wysokości określonej na stronie IBE.pl.
 3. Przedłużenie ważności konta zarejestrowanego w ramach promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika dostępnego na stronie IBE.pl.
 4. Użytkowanie konta zarejestrowanego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie IBE.
 5. Zamawiane w ramach promocji konto e-mail w pakiecie Moja poczta posiada parametry zgodne z zawartymi w ofercie.
 6. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na konto e-mail w pakiecie Moja poczta.
 7. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§6 Pozostałe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich współdziałających z nim w wykonaniu zobowiązań wynikających z oferty promocyjnej.
 2. Do umowy pomiędzy Klientem a IBE zastosowanie ma prawo polskie.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a IBE, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby IBE.