REGULAMIN PROMOCJI NA SERWERY - 3 miesiące za 0 zł

§1 Organizator promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „3 miesiące za 0 zł” jest firma IBE Piotr Stoczewski, z siedzibą w: Warszawa ul. Czarnomorska 17 lok. 95, zwany dalej IBE.

§2 Prawne uregulowania promocji

 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej IBE.
 2. Udział w promocji jest dobrowolny.
 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna „3 miesiące za 0 zł” trwa od 06.06.2012 r. do odwołania. O terminie zakończenia promocji Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia serwera za pośrednictwem strony internetowej IBE.
 3. Organizator akcji promocyjnej ma prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie.

§4 Uczestnicy

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  1. w momencie rozpoczęcia promocji nie posiadały i nie użytkowały pakietu hostingowego Mini,
  2. dokonają zamówienia poprzez wypełnienie i przesłanie poprzez sieć Internet, odpowiedniego formularza znajdującego się na stronach IBE,
  3. dokonają płatności abonamentu rocznego za zamówione konto, nie później jednak jak do czternastego dnia od zakończenia promocji, dla zamówień złożonych w ostatnim dniu jej trwania.

§5 Zasady promocji

 1. Promocja dotyczy serwerów Mini:
  1. zarejestrowanych w czasie trwania promocji, w pierwszym okresie abonamentowym,
  2. opłaconych jednorazowo na okres roku.
 2. W trakcie trwania promocji rejestrujący nowe konto Mini, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia do IBE, wskazują chęć udziału w promocji. Dokonanie płatności abonamentu rocznego za zamówione konto upoważnia uczestnika promocji do uzyskania zniżki w abonamencie do wysokości określonej na stronach IBE.
 3. Przedłużenie ważności konta zarejestrowanego w ramach promocji, po upływie abonamentu rocznego, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi i wynikających z cennika.
 4. Użytkowanie konta zarejestrowanego w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie IBE.
 5. Zamawiane w ramach promocji serwery posiadają parametry zgodne z zawartymi w ofercie, a w szczególności takie jak transfer danych serwera, powierzchnia dyskowa, ilość kont i domen.
 6. Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na serwery Mini.
 7. Zniżka otrzymana w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

§6 Pozostałe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich współdziałających z nim w wykonaniu zobowiązań wynikających z oferty promocyjnej.
 2. Do umowy pomiędzy Klientem a IBE zastosowanie ma prawo polskie.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a IBE, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby IBE.